Rowerem w lesie

Częstym celem naszych wypraw rowerowych jest las. Nie zastanawiamy się nawet czy mamy prawo tam jechać. Wydaje się oczywiste, że tak. Czy na pewno zawsze możemy jeździć po lesie. Co do zasady lasy są udostępnione dla ludności i nie ma zakazu jazdy rowerem. Ograniczenia korzystania z lasów są zawarte w Ustawie o Lasach, dla nas najistotniejsze są postanowienia rozdziału 5 Art. 26 i Art. 30.

Poniżej fragment Ustawy o lasach, Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444

Rozdział 5 Zasady udostępniania lasów

Art. 26. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.

2. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

1) uprawy leśne do 4 m wysokości;

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;

3) ostoje zwierząt;

4) źródliska rzek i potoków;

5) obszary zagrożone erozją.

3. Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; 2) występuje duże zagrożenie pożarowe;

3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.

Art. 27. 1. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane,
z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:

1) na potrzeby własne;

2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Zbiór płodów runa leśnego dla celów przemysłowych wymaga zawarcia umowy
z nadleśnictwem.

3. Nadleśniczy odmawia zawarcia umowy, w przypadku gdy zbiór runa leśnego zagraża środowisku leśnemu.

4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Art. 28. Właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Art. 29. 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem
w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

1) pracowników nadleśnictw;

2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie, funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek publiczny;

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych;

6) właścicieli lasów we własnych lasach;

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów;

8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych
i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych
i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody; 9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych;

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3. 4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Art. 30. 1. W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych
i technicznych oraz znaków i tablic; 7) zbierania płodów runa leśnego
w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych
z gospodarką leśną, a pkt 12–14 nie dotyczą polowań.

3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Nowy rower – składać, czy kupić gotowy.

Ja składałem. Przeglądałem oferty gotowców i zawsze było coś, co chciałem mieć inaczej.
Właściwie składałem, to złe określenie, przebudowywałem. Bardzo podobał mi się rower Kross Level B6, ale osprzęt miał marny. Ramy nie można było nigdzie kupić, więc zdecydowałem się na kompletny rower. Szybko wyszły niedoróbki, co wyjazd to jakaś awaria. Moje przeczucia się sprawdziły, na zamontowanym osprzęcie nie da się jeździć w terenie. W Krossie dla oszczędności zamontowali napęd turystyczny do roweru górskiego. Zrywający się łańcuch, rozpadająca przerzutka i koła, zwichrowane po kilku korzeniach. wszystko do wymiany.
Tak więc kupując ″kompletny″ rower, kupiłem sobie ramę, wszystkie pozostałe części wymieniłem. Takim oto sposobem stałem się posiadaczem roweru uszytego na moją miarę. Nie jest to najlepszy rower na świecie, ale jest bezawaryjny, przystosowany do moich potrzeb i mojego gustu. Śmigając po lesie stanowimy jedność.
Nie będę jednak zachęcał do budowania rowerów. Jest to rozwiązanie dla maniaków, z wiedzą mechaniczną i odpowiednio wyposażonym warsztatem.
Bez specjalistycznych narzędzi, jedynie za pomocą kilku kluczy, młotka
i śrubokręta operacja się nie uda.

Większość wykorzystuje rower do jazdy turystycznej lub po mieście.
W takim przypadku nie ma aż takiego znaczenia z jakiej grupy komponentów został zbudowany nasz rower. Jeżeli nie jest to Chińska tandeta i odpowiednio o niego zadbamy, będzie nam służył przez wiele lat. Dla tych co oprócz jeżdżenia lubią też pogrzebać przy rowerze, pozostaje bieżąca konserwacja modernizacja. Można dołożyć bagażnik, uchwyt na telefon, licznik, sakwy, zmienić błotniki, opony, siodełko
w zależności od potrzeb, gustu i zasobności portfela.

Krówka nad Zalewem Koronowskim

Na pierwszy kwietniowy weekend wybraliśmy trasę do Krówki nad Zalewem Koronowskim. Trasa długa i dosyć trudna.
Rozpoczęliśmy od ścieżek na Brdą, żeby następnie lasami pojechać na Grabinę, minąć Koronowo i piaszczysty leśnym duktem dojechać do Krówki. Powrót zaplanowaliśmy podobnie. Zamiast jechać przez centrum Koronowa wybraliśmy drogę przez zaporę, Pieczyska, następnie wzdłuż jeziora Białego, przez Bożenkowo do Bydgoszczy.
Droga dosyć trudna, trochę podjazdów, przeważają drogi leśne o luźnej nawierzchni. Dystans 90 km, przewyższenie ok 500 m. Warto się męczyć dla widoków, słońca i świeżego powietrza. Dobry detoks po tygodniu spędzonym
w robocie.
Wyprawa dla doświadczonych jeźdźców na rowerach górskich. Nie polecam na rodzinne wyjazdy.